41  ஆம்
செயற்குழு
THE 41ST EXECUTIVE COMMITTEE
 
CORE COMMITTEE
THEENAN KAVYA
FAHIRA
FARVEEN
BASHEER AHAMED HAMID MARICAR
S M NAHESWARI
RAASHIDA ELAHI
G RAJALAKSHMI
President
Vice-President
Vice-President
Honorary
 Treasurer
Honorary
General Secretary
Honorary
General Assistant Secretary
 
KUMARAVELU ROSHINI
Publications and Project Archive Secretary
Publications and Project Archive Secretary
SIBIRANJITH NAGESH
AFIFA SHAFANA
IT/Social Media Secretary
V JOLEN NIVETHA
SECRETARIAT
IT/Social Media Secretary
45TH GALA DIRECTORATE
 
RAJENDRAN RAMESH BABU GAUTHAMA 
SIDDARTH
SUBRAMANIAN KAMATCHI
RANGANATHAN 
SENGUTTUVAN 
KRITHIKA
J NIVETHA CAJERO
HARINI D/O RADJA SSEGARAN
45th Gala 2020
Director
45th Gala 2020
Director
45th Gala 2020
Director
45th Gala 2020
Director
45th Gala 2020
Director
 
SPORTS SPECTRA DIRECTORATE
G MORNISH 
AZMINA BANU D/O MOHAMED TAHRIQ
VALLI LETCHUMANAN
Sports Spectra 2020
Director
Sports Spectra 2020
Director
Sports Spectra 2020
Director
Sports Spectra 2020
Director
L JAYANANDINI
 
SAADHANA MENTORSHIP DIRECTORATE
BHARATHI MOHAN BHARKAVI
VARATHARAJAN VIDHUSHI
PRATHIKSHA NAGARAJAN
MUTHURAMAN SIVASANGARI
Saadhana 2020
Director
Saadhana 2020
Director
Saadhana 2020
Director
Saadhana 2020
Director
COMMUNITY SERVICE PROJECT DIRECTORATE
G TARANYA
ZH ABDUL HAFEEZ
YOGARAJ S/O PANDITURAI
SHARATH S/O PATHMANATHAN
ASFAR BANU ALIM
CSPD 2020
Director
CSPD 2020
Director
CSPD 2020
Director
CSPD 2020
Director
CSPD 2020
Director
C3C78B9D-6EE7-4CCE-BB18-500A7A1F12B1