41  ஆம்
செயற்குழு
THE 41ST EXECUTIVE COMMITTEE
 
THEENAN KAVYA
FAHIRA
FARVEEN
BASHEER AHAMED HAMID MARICAR
S M NAHESWARI
RAASHIDA ELAHI
G RAJALAKSHMI
President
Vice-President
Vice-President
Honorary
 Treasurer
Honorary
General Secretary
Honorary
General Assistant Secretary
 
KUMARAVELU ROSHINI
Publications and Project Archive Secretary
Publications and Project Archive Secretary
SIBIRANJITH NAGESH
AFIFA SHAFANA
IT/Social Media Secretary
V JOLEN NIVETHA
SECRETARIAT
IT/Social Media Secretary
45TH GALA DIRECTORATE
 
RAJENDRAN RAMESH BABU GAUTHAMA 
SIDDARTH
SUBRAMANIAN KAMATCHI
RANGANATHAN 
SENGUTTUVAN 
KRITHIKA
J NIVETHA CAJERO
HARINI D/O RADJA SSEGARAN
45th Gala 2020
Director
45th Gala 2020
Director
45th Gala 2020
Director
45th Gala 2020
Director
45th Gala 2020
Director
 
SPORTS SPECTRA DIRECTORATE
G MORNISH 
AZMINA BANU D/O MOHAMED TAHRIQ
VALLI LETCHUMANAN
Sports Spectra 2020
Director
Sports Spectra 2020
Director
Sports Spectra 2020
Director
Sports Spectra 2020
Director
Sports Spectra 2020
Director
KISHORE RAVICHANDRAN
L JAYANANDINI
 
SAADHANA MENTORSHIP DIRECTORATE
BHARATHI MOHAN BHARKAVI
VARATHARAJAN VIDHUSHI
PRATHIKSHA NAGARAJAN
NACHIAPPAN RAMU
MUTHURAMAN SIVASANGARI
Saadhana 2020
Director
Saadhana 2020
Director
Saadhana 2020
Director
Saadhana 2020
Director
Saadhana 2020
Director
COMMUNITY SERVICE PROJECT DIRECTORATE
G TARANYA
ZH ABDUL HAFEEZ
YOGARAJ S/O PANDITURAI
SHARATH S/O PATHMANATHAN
ASFAR BANU ALIM
CSPD 2020
Director
CSPD 2020
Director
CSPD 2020
Director
CSPD 2020
Director
CSPD 2020
Director