40  ஆம்
செயற்குழு
THE 40TH EXECUTIVE COMMITTEE
 
KUPPAN S/O CHOCKALINGAM
SAIRESH PILLAI
SUTHESHNI D/O V.DHANARAJ
KERRTHEGAA D/O GOPALAN
VISHNU VARATHAN S/O MOHAN
SHALINI D/O RAMASAMY
President
Vice-President
Vice-President
Honorary
 Treasurer
Honorary
General Secretary
Honorary
General Assistant Secretary
 
RAMYA RAMESH
Publications and Project Archive Secretary
Publications and Project Archive Secretary
BASHEER AHAMED HAMID MARICAR
GOPALAKRISHNAN
RAJALAKSHMI
IT/Social Media Secretary
RISHI VARMAN
S/O SEKAR
SECRETARIAT
IT/Social Media Secretary
KALAM DIRECTORATE
 
THEENAN KAVYA
HARESH MENON
SIVAGURUNATHAN RAVEENA
S.VINODAN
D HARIHAREN
Kalam 2019
Director
Kalam 2019
Director
Kalam 2019
Director
Kalam 2019
Director
Kalam 2019
Director
 
SPORTS SPECTRA DIRECTORATE
BHUVANESWARAN VIGNESH
DHARMALINGAM JAYASUDHA
V JOLEN
NIVETHA
Sports Spectra 2019
Director
Sports Spectra 2019
Director
Sports Spectra 2019
Director
Sports Spectra 2019
Director
Sports Spectra 2019
Director
SENTHIL
ARAAVIND
RACHANNAA VELAYUDHAM
 
SAADHANA MENTORSHIP DIRECTORATE
THARSHINI
BARADHAN S/O CHANDRASEKHARAN
LUKE SASHITHARAN
SADIQ BATCHA MOHAMED KAMALDEEN
S M NAHESWARI
Saadhana 2019
Director
Saadhana 2019
Director
Saadhana 2019
Director
Saadhana 2019
Director
Saadhana 2019
Director
COMMUNITY SERVICE PROJECT DIRECTORATE
ANBUDURAI MANISHA
ROSHNI
D/O SELVAM
RAVI ARUN
KUMARR
FAHIRA
FARVEEN
SELVANATHAN THAYUMANAVAN
MURUGESAN KARTHIKA
CSPD 2019
Director
CSPD 2019
Director
CSPD 2019
Director
CSPD 2019
Director
CSPD 2019
Director
CSPD 2019
Director