எங்களைப்
பற்றி
 
WHO WE ARE
New TLS Logo (Updated 030716).png

The National University of Singapore Tamil Language Society (NUS TLS) is a student organization that has consistently focused on uplifting the Indian community academically and culturally through various activities since its inception in 1975. We also actively seek out avenues to promote the Tamil language and culture among our community through our various initiatives. Some of the events and programmes that we have been embarking on include, Sports Spectra, Saadhana Mentorship, Kalam, as well as Project Kathir, our community service project. 

NUS TLS is also the proud organiser of one of the most well-known Tamil theatre productions in Singapore – Sangae Muzhangu. Besides serving as a platform to develop and showcase the artistic talents of our Indian youth, Sangae Muzhangu also provides opportunities for budding Tamil writers, playwrights and actors/actresses to hone their language skills and has served as a springboard for them to venture further in this field, many of whom are already successful in the Tamil industry today. 

NUS TLS has also organised our biennial Singapore Tamil Youth Conference (STYC). The main focus of these conferences was to engage youths from the pre-university and university levels and involve them in well-structured discussions on important issues pertaining to the Tamil Indian community in Singapore. 

This year, we are organising the TLS 45 Conference, a dedicated effort by NUS TLS to both commemorate the 45th anniversary of our founding, as well as to use this opportunity as a checkpoint for ourselves and analyse the effectiveness of our efforts, to see how much of a tangible impact they have made on our target audience. This includes a scrutinization of the abovementioned projects and initiatives. Through this process, we hope to realign and improve our projects in order to make a greater impact on our mandate. Hence, the following will be our main objectives for this conference.

 

1975 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட தேசியப் பல்கலைக் கழகத் தமிழ்ப் பேரவை, வெவ்வேறுத் திட்டங்களைக் கொண்டு, இந்தியச் சமூகத்தை கலாச்சாரம் மற்றும் கல்வித்திறன் ஆகிய முறைகளில், முரண்பாடற்ற வழியில் மேம்படுத்த உதவுகிறது. மேலும், இப்பேரவை முழுவதையும், கல்லூரி மாணவர்களே நிர்வாகம் செய்து நடத்துகின்றனர். நாங்கள் படைக்கும் நிகழ்ச்சிகளையும் திட்டங்களையும் பயன்படுத்தி, நம் சமூகத்தில் தமிழ் மொழியையும் கலாச்சாரத்தையும் விருத்திசெய்யும் வாய்ப்புகளைத் தேடும் பணியில் தீவிரமாக செயல்ப்படுகின்றோம். நாங்கள் செயல்ப்படுத்தும் திட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளில், 
எங்கள் சமூக சேவைத் திட்டமான “கதிர்”, “Sports Spectra”, “களம்”, “சாதனா வழிகாட்டித் திட்டம்”, ஆகியவைச் சில எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.     
                                                              

மேலும், சங்கே முழங்கு என்ற ஒரு பிரபலமான தமிழ் நாடக தயாரிப்பை NUS தமிழ் பேரவை பெருமையுடன் படைத்தது வருகின்றது. நம் இந்திய இளைஞர்களின் கலைக்குரிய திறமைகளை மேம்படுத்தி வெளிக்காட்ட ஒரு மேடையாக மட்டும் அமையாமல்,மேல்வரும் தமிழ் எழுத்தாளர்களுக்கும் நாடக குழுவினர்களுக்கும் அவர்களின் மொழி திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கு  சங்கே முழங்கு ஒரு சந்தர்ப்பமாக அமைந்தது. நிறைய மாணவர்கள் இந்த மேடையை பயன்படுத்தி, இன்று நம் தமிழ் தொழிலகத்தில் வெற்றிக்குரியவர்களாக இருக்கிறார்கள்.

தேசிய பல்கலைக்கழக தமிழ்ப் பேரவை, ஈராண்டிற்கு ஒரு முறை நடத்தப்படும் சிங்கப்பூர்த் தமிழிளைஞர் மாநாட்டையும் (STYC) ஏற்பாடு செய்துள்ளது. பல்கலைக்கழகத்தில் நுழையவிருக்கும் மற்றும் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்றுகொண்டிருக்கும் மாணவர்களை நன்கு-கட்டமைக்கப்பட்ட உரையாடல்களின் வாயிலாக சிங்கப்பூர்த் தமிழ் சமுதாயத்தைச் சார்ந்த சவால்களைப் பற்றி சிந்திக்க வைப்பதே அதன் பிரதான நோக்கமாக இருந்தது. 

இவ்வாண்டு, நாங்கள் TLS45 சிறப்பு மாநாடு ஒன்றை, தேசிய பல்கலைக்கழக தமிழ்ப் பேரவையின் 45ஆவது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்கிறோம். எங்கள் முயற்சிகளின் செயளூக்கத்தை பகுப்பாயவும், அவை சிங்கப்பூர் இந்திய சமூகத்தின் மீது கொண்டிருக்கும் தாக்கத்தைக் காண்பிக்கவும் இந்த மாநாடு உதவும். மேற்கூறப்பட் திட்டங்கள் மற்றும் முயற்சிகளை உற்றுநோக்கி ஆராய்வதும் இம்மாநாட்டில் நடைபெறும். இம்மாநாட்டின் வாயிலாக, எங்கள் திட்டங்களையும் முயற்சிகளையும் மறுசீரமைத்து சமூதாயத்தின் மீது அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வன்னம் மேம்படுத்துவோம் என்று நம்புகிறோம். எனவே, பின்வருபவை இம்மாநாட்டின் முக்கிய இலக்குகளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.